Największe, unikalne cechy wody to:
? pamięć,
? zdolność do przenoszenia informacji.

Woda pamięta wszystko to, z czym się zetknęła. Woda też przenosi informacje między organami ciała. Dzięki niej poszczególne narządy otrzymują informację, jak powinny funkcjonować. Nie wiemy jeszcze dziś skąd i w jaki sposób woda nabywa te informacje. Możliwe natomiast jest, że z pola energetyczno-informacyjnego otaczającego Ziemię. Możliwe również, że od każdego człowieka ? w ten sposób łączy nas woda ze sobą i całym kosmosem.
Wodę systematycznie zanieczyszczamy ? zwłaszcza chemicznie od momentu pojawienia się na szeroką skalę przemysłu, tj. od przełomu XIX/XX wieków. Jednak nie tylko materialne zanieczyszczenia ? w postaci konkretnych składników są groźne. Groźne są przede wszystkim ich pozostałości w postaci wpływu informacyjnego zapisanego w molekułach wody. Można zadać sobie jednak pytanie: dlaczego jakieś ?wpływy informacyjne? mogą oddziaływać na nasz organizm? Z czym jest to związane? Można to doskonale zrozumieć, jeśli przyjmiemy bioelektroniczny model organizmu ludzkiego ? zupełnie odmienny od dotychczasowego mechaniczno-biochemicznego. Upraszczając można powiedzieć, że ten drugi model, ciągle jeszcze obowiązujący, opiera się na założeniu, że ludzkie ciało jest mechanizmem zbudowanym z makroorganów, w którym zachodzą biochemiczne procesy. W związku z tym mają nań wpływ wszelkie makrooddziaływania ? duże dawki leków, duże siły itd.
Ludzkie ciało zbudowane jest z wielu złożonych substancji chemicznych. Każda z nich składa się ze związków chemicznych, te zaś z różnego rodzaju pierwiastków zbudowanych z atomów, w skład których wchodzą jądra atomowe zawierające obojętne elektrycznie neutrony oraz dodatnio naładowane protony. Wokół jąder krążą ujemnie naładowane elektrony. Jesteśmy więc zbudowani z niewyobrażalnie wielkiej ilości ładunków elektrycznych. Posiadamy w takim razie naturę elektryczną, jesteśmy istotami elektrycznymi.

Elektrony poruszając się generują pole elektromagnetyczne. Przypomnijmy, że pole magnetyczne jest przestrzenią wokół magnesów czy Ziemi (również innych planet), w której działają siły magnetyczne na inne umieszczone w niej magnesy lub ciała zawierające np. żelazo. Źródłem takiego pola są nie tylko magnesy, ale również przewodniki, w których płynie prąd elektryczny. Pola magnetyczne wytwarzane przez magnesy lub Ziemię, to w rzeczywistości pola wytwarzane przez prądy powstające w wyniku ruchów ładunków elektrycznych. Zjawiska elektromagnetyczne są również generowane przez urządzenia techniczne zasilane prądem elektrycznym oraz ludzkie ciało. Jesteśmy istotami elektromagnetycznymi, a ściślej ? bioelektronicznymi.
Ludzkie ciało stanowi więc masę półprzewodników organicznych zorganizowanych w układ elektroniczny zasilany reakcjami chemicznymi metabolizmu (przemiany materii). W dodatku jest to półprzewodnik nieciągły, podzielony na mniejsze podzespoły ? komórki, stanowiące funkcjonalne jednostki.

Kiedy już przyjmiemy model bioelektroniczny człowieka, to staje się jasne, że wszystkie nasze procesy życiowe muszą być sterowane elektrycznie i magnetycznie ? bardzo słabymi, niesłychanie subtelnymi sygnałami. Można by powiedzieć ? ?supermałymi dawkami? przekazywanej ustrojowi informacji. Wyniki wszelkich badań naukowych dają wyraźne dowody na to, że właśnie słabe sygnały działają skuteczniej na organizm na poziomie komórkowym niż sygnały silne.
Człowiek posiada więc własne biopole elektromagnetyczne, którym jest w stanie oddziaływać energetycznie na wszelkie inne struktury elektroniczne. Takimi strukturami. są m.in. inni ludzie, pokarmy, woda, zwierzęta, rośliny. Nasze biopole może więc wpływać na inne biopola, zmieniać profil elektronowy innych struktur, a przez to ich właściwości.
Dzisiejsza fizyka kwantowa absolutnie potwierdza fakt, że każda cząstka materii (również tzw. ?nieożywionej?) posiada swoje biopole. Takie pola mogą być wykorzystane jako nośnik informacji, ponieważ każdy organizm przenika swoim biopolem otaczające go środowisko i inne organizmy. W dodatku każdy żywy organizm jest zbudowany z białek i kwasów nukleinowych, które zachowują się jak półprzewodniki i piezoelektryki. W rezultacie mogą one stanowić swoiste nadajniki i odbiorniki energii, a więc i informacji. Zrozumiałe w takim razie, że środowisko zewnętrzne (przyroda ożywiona i tzw. nieożywiona) oddziałuje na nasz ustrój nieustannie własnymi biopolami, których najważniejszym czynnikiem są pola elektro-magnetyczne. Ulegają one ciągłym zmianom, zaburzeniom spowodowanymi tzw. stresem geopatycznym oraz wszelkimi zanieczyszczeniami wody pochodzącymi od wpływów chemicznych, biologicznych, elektromagnetycznych, mechanicznych, cieplnych i wszelkich innych ? w tym także naszych myśli i słów ? to energoinformacja w postaci bardzo często słabych oddziaływań. Jednak skutki tych słabych oddziaływań na żywe organizmy jest potężny.
Woda jest więc nośnikiem i przekaźnikiem elektromagnetycznego sygnału molekularnego. Cząsteczki wody emitują sygnały elektromagnetyczne stając się zarówno nadajnikami jak i odbiornikami fal EM. Ma więc woda dzięki temu swoistą pamięć molekularną, której podłożem są zjawiska elektromagnetyczne pośredniczące przy przekazywaniu informacji między cząsteczkami. Komunikacja intermolekularna na drodze chemicznej nie jest jedynym sposobem przekazu informacji.
Elektromagnetyczne sygnały zapisane są w ?pamięci? wody, która jest zdolna do ich przechowywania i przenoszenia. I to woda odpowiada za przekazywanie molekularnej informacji między cząsteczkami substancji, w tym żywych komórek. Jest to więc potwierdzenie kluczowej roli wody w przekazywaniu molekularnych sygnałów elektromagnetycznych. Woda jest substancją zdolną do przenoszenia informacji w postaci elektromagnetycznej matrycy.
W tym kontekście można zastanawiać się nad się nad właściwościami wody z oczyszczonych ścieków. Woda ta jest z pewnością czysta biologicznie i w dużym stopniu chemicznie (o ile wszystkie procesy oczyszczania funkcjonują bez zakłóceń), ale co zostało zakodowane w pamięci takiej wody? Jakie są naprawdę jej własności? Czy nie należałoby poddać takiej wody działaniu dodatkowych systemów naprawczych (np. magnetyzowaniu)?

Szkodliwe częstotliwości można skasować np. przy pomocy pola magnetycznego. W przyrodzie odbywa się to w naturalny sposób przede wszystkim poprzez wirowanie wody ? w zakolach rzek, wirach itp. Wodę można przyrównać do dyskietki komputerowej, taśmy magnetofonowej lub CD-rom. Oglądając je nie odróżnimy nośnika czystego od nagranego. Różnica polega na tym, jaka informacja jest nagrana na każdym z nich. Podobnie można ?nagrać? informację ?na wodę? ? ustawić odpowiednio cząsteczki wody względem siebie.
Woda posiada pamięć, jest więc w stanie gromadzić i przechowywać informacje. Woda jest przecież ciekłym kryształem. Dziś już wiadomo, że kryształy posiadają właściwości dzięki którym możemy je kodować informacjami. W urządzeniach elektronicznych kryształy służą przede wszystkim do zapisywania danych. Szczególną rolę zarówno w technice jak i organizmie odgrywają tzw. ciekłe kryształy. Woda może zapamiętywać i oddawać dowolne drgania, bez utraty, zmiany czy ograniczenia wcześniej zapamiętanych informacji. Pod względem zdolności do przechowywania i przekazywania przypomina superkomputer. Istnieje nawet teoria, która mówi, że wszelka informacja kosmiczna jest przechowywana w potężnym ciekłym krysztale, jakim są wody oceanów.
Miejsce zapamiętywania oraz dokładny przebieg tego procesu w wodzie nie zostały jeszcze rozpoznane przez naukę w dostatecznym nawet stopniu i w zasadzie tylko teoretycznie. Zebrano zaś mnóstwo doświadczeń praktycznych, obserwując i badając systematycznie jej działanie.
Niesłychanie ważną właściwością wody jest jej zdolność do przekazywania informacji w każdym organizmie. ?(?) zakładamy istnienie w organizmie wielostopniowego informacyjno-energetycznego systemu strukturyzowanej wody, zdolnego do natychmiastowego przekazywania informacji do wszystkich komórek.? (prof. K.M. Rieznikow, 2001, www.vsma.ac.ru). Układ nerwowy przekazuje tylko część informacji, natomiast informacje inne, np. o zapotrzebowaniu jakiegoś organu na substancje odżywcze przenosi woda.
Istotę ?pamięci? wody można porównać do układanki literowej. Z tych samych liter można ułożyć różne słowa o różnym znaczeniu, niosące różne informacje. Takimi literami w przypadku wody są jej cząsteczki. Na sposób ich ustawienia wpływ ma wiele czynników. Sposób ustawienia ? to swoisty ?kod? zawierający cały szereg informacji i nadający odpowiednie właściwości. Podobnie, jak w przypadku choćby kodu genetycznego organizmów żywych. ?Kod? ten może się zmieniać. Oznacza to, że cząsteczki wody mogą zmieniać swoje ustawienie na skutek wzajemnych oddziaływań elektromagne-tycznych z cząsteczkami innych związków chemicznych, z którymi woda ma kontakt.
Zmiana ustawienia cząsteczek, to zmieniona informacja i zmienione właściwości. Dla jeszcze lepszego zobrazowania zagadnienia można posłużyć się przykładem grafitu i diamentu. Oba minerały ? to węgiel. Ale jakże różne są ich właściwości! Grafit jest czarny i kruchy, zaś diament przezroczysty i twardy. Różnice tych właściwości spowodowane zostały innym ułożeniem atomów w kryształach obu minerałów.
Podobnie woda ? może ona posiadać wybitnie uporządkowane struktury wskutek czego może przenosić informacje. Interesujące jest to, że woda potrafi przez pewien czas zachować zmienione właściwości po usunięciu wpływów zewnętrznych. I tę cechę nazwano właśnie ?pamięcią strukturalną?.

Woda posiada pamięć dlatego nie ma się co dziwić że jej lecznicze właściwości były doceniane od dawna.

?Woda ma pamięć jak słoń. To stwierdzenie oznacza, że woda posiada zdolność przechowywania na określonym poziomie częstotliwości raz zdobytych informacji i przekazywania ich innym systemom, np. organizmom żywym. (?) Skażona woda w naszych zbiornikach wodnych ? zatruta ołowiem, kadmem i wieloma innymi szkodliwymi substancjami, jest oczyszczana chemicznie oraz uwalniana z bakterii. Po tych procesach wciąż jednak wykazuje określone częstotliwości elektromagnetyczne, drgania o określonej częstotliwości, które po dokładnym przyjrzeniu się można przyporządkować poszczególnym szkodliwym substancjom. Woda zawiera więc po oczyszczeniu, a nawet dwukrotnej destylacji, określone sygnały, które mogą być dla zdrowia szkodliwe. (?) Potwierdzenie danych na większej liczbie ludzi i wyciągnięcie wniosków miałoby rewolucyjne znaczenie dla zdrowia wszystkich ludzi.?

(dr Wolfgang Ludwig, niemiecki fizyk z University Temple w Filadelfii, doradca Word Research Foundation w Los Angeles).